TED ISPARTA KOLEJİ MİSYON VE VİZYONU

TED ISPARTA KOLEJİ MİSYON VE VİZYONU

Temel Düşüncemiz (MİSYONUMUZ)  

 

TED Isparta Koleji Özel İlköğretim Okulu; küresel bakış açısına sahip, Atatürk ilke ve inkilaplarını benimsemiş ülke vatandaşı yetiştiren bir okuldur. Akademik bünyemiz, yenilikçi yöntemimiz tüm sınıfları kapsayan ve bir bütünlük taşıyan iki yabancı dilde eğitim programımızla öğrencilerimizin entelektüel ve insanî niteliklerini geliştirerek, Türkiye ve Dünya içinde kendilerine güvenen, ahlâklı, lider nitelikli ve sorumluluk sahibi vatandaşlar olmalarını amaçlamaktadır.

 TEMEL AMAÇLAR

 Türk Kimliği:

         Öğrencinin Türkçe'yi etkin bir iletişim aracı olarak kullanmasını sağlamak, verilen eğitimle ve okulun ulusal gün ve kutlamalara etkin katılımı yoluyla, Atatürk'ün ilke ve ideallerini öğretmek, Türk kimliği ve kültürel miras bilincini öğrenciye kazandırmak.

Küresel Bakış Açısı:

   Program, tüm sınıf düzeylerinde aşağıdaki amaçları hedeflemektedir:

″ Diğer kültürel ve kavramsal bakış açılarını tüm yönleri ile tanıma,

″ Tüm dünyayı ilgilendiren konular ve bunların Türkiye'ye olan etkileri konusunda bilinçlenme,

″ Disiplinler arası araştırmalar yapma,

″ Çatışma çözümleme sürecini barışçıl bir yaklaşımla yürütme,

″ 'Sorumluluk Sahibi Vatandaş' olmanın anlamını okul ortamı ve programı çerçevesinde kavrama.

Program, ilköğretim düzeyindeki öğrencilerimize MEB tarafından onaylanan okul programına katılma fırsatı tanır.

Çok Kültürlülük:

″ Kültürel farklılıkların bilincinde ve bunlara saygı gösteren bireyler yetiştirmek,

″ Öğrencinin Türkçe ve İngilizce'de tam yetkin, ikinci yabancı dile ise hakim olmasını sağlamak,

″ Diğer kültürleri tanımak için çeşitli etkinlikler düzenleyerek, kültürler arası ortak paydaları güçlendirmek.

Akademik Bünye:

″ Öğrenci, veli ve okul arasında açık iletişim ve ortak karar anlayışına dayalı güçlü bir bağ oluşturmak.

″ Organizasyon, plânlama ve iletişimde etkili olabilmek için teknolojik gelişmelerden üst düzeyde yararlanmak,

″ Milli Eğitim Bakanlığı, diğer akademik kuruluşlar ve okulun eğitim programlarının başarılı bir şekilde uygulanması konusunda yarar sağlayabilecek şirket, organizasyon ve kaynaklarla sağlıklı ilişkiler içinde olmak.

 

Yenilikçi Yöntem:

Öğrenme sürecini etkin, araştırma tabanlı ve öğrenci merkezli olarak yürütmek,  eğitim kadrosu ve yöneticilerin meslekî gelişimlerinin devamını sağlamak için kaynak ve imkân yaratmak, disiplinler arası eğitimde üretkenlik ve yaratıcılığı sağlamak için öğretmenlerin iletişim ve işbirliği içinde olmalarını kolaylaştırmak, eğitim ile bilgi teknolojisini bütünleştirmek için kaynak ve eğitim ortamları sağlamak, eğitim bilimleri konusundaki son araştırmalara dayanan başarılı uygulamaları okulda yürütmek.

 

Bütünlük Taşıyan Anasınıfı- 8. Sınıf Eğitim Programı:

Yatay ve dikey olarak bütünleştirilmiş eğitim programı ile tüm gelişim aşamalarını izlemek, programı ve öğrencinin gelişimini değerlendirmek için çeşitli araçlar kullanmak, anasınıfından itibaren tüm sınıf düzeyleri ile tutarlı, bütünsel bir İngilizce dil programını uygulamak, okuldaki ortamın iki yabancı dilli olma özelliğini desteklemek amacıyla, bünyesindeki herkesi her iki dili de kullanmaya teşvik etmek.

Öğrenci Katılımı:

″ Öğrenciyi akademik ve ders dışı etkinliklere katılmaya teşvik etmek, bireylerin öğrenme biçimleri ve ilgi alanlarındaki farklılıkların bilincinde olmak,

″ Öğrencinin kendi öğrenme sürecine karşı sorumluluk duymasını sağlamak,

Okulun Tüm Bünyesini Misyonumuza Karşı Bilinçlendirmek:

″ Etkili iletişimi okul içindeki tüm birimlerde öncelikli olarak ele almak,

″ Web site, İnternet ve okulun diğer iletişim araçlarını kullanarak, okulun tüm bünyesini iletişim sürecine dahil etmek ve bilgilendirmek,

″ Okul bünyesinin katılımını mümkün olduğu kadar çok sağlamak amacıyla etkinlik ve organizasyonlar düzenlemek,

″ Vereceğimiz mezunların okul ile olan bağlarını sürdürmeleri için yöntemler geliştirmek.

″ Vereceğimiz mezunların okulu sahiplenme ve okulun bir parçası olma duyarlılığını geliştirmeleri amacı ile programlar yürütmek

″ Uygun şartlarda, ETTAŞ A.Ş. ve diğer organizasyonları okul bünyesine dahil etmek

BU ORTAMDA AMAÇ:  ÖĞRENCİLERİN

Bilgiye ulaşan, bilgiyi paylaşan ve kullanan,

Eğitim ve öğretim etkinliklerinde katılımcı olan,

Sorumluluk ve iş birliğinin önemine inanan ve bu ilkelere uygun davranan,

Kendine verilen sorumlulukları ve görevleri titizlik ve dikkatle yerine getiren,

Akademik becerilerinin yanı sıra sosyal becerilere de önem verip-geliştiren,

Kendisiyle barışık, kendine güvenen-öz disiplini gelişmiş,

Çevresiyle iyi iletişim kurabilen,

İnsan haklarına saygılı, toplum kurallarına uyan, hoşgörülü-duyarlı,

Problem çözme becerisine sahip-yaratıcı,

Duygu ve düşüncelerini rahatlıkla ifade edebilen-girişimci,

Zihinsel, duygusal, fiziksel ve sosyal açıdan ilgi-yetenek ve ihtiyaçlarını keşfedip-kendini geliştirebilen,

Bir yandan hayata, bir yandan da üst öğrenim kurumlarına hazırlanan,

Hızlı değişen çağa ayak uydurabilen ve bu değişime katkıda bulunabilen,

Okumayı, okuduklarını algılayıp-yorumlayabilmeyi öğrenen ve okuma alışkanlığı kazanan,

Yazmayı, duygu ve düşüncelerini yazılı ve sözlü olarak ifade edebilmeyi öğrenen,

Ana dilini etkili kullanabilen bireyler olmasını sağlamaktadır.

 

 

BU AMAÇLARA ULAŞMAK İÇİN:

Öğrencinin aktif olarak katılacağı zengin nitelikli öğrenme-öğretme ortamı sağlanır.

Amaca uygun öğretim yöntem ve teknikleri kullanılır.

Öğrencinin bireysel farklılıklarını gözetici, onların ilgi ve yeteneklerine uygun ortamlar oluşturulmaya çalışılır.

Öğrencinin düzeyine uygun; somut-yaşantısına dönük etkinlikler geliştirilir.

Öğrencinin dikkatini çekebilmek, öğrenmeyi kolay ve kalıcı yapmayı sağlayan öğretim materyalleri geliştirmeye çalışılır.

Öğrencinin akademik başarılarının yanı sıra sosyal başarılarını da geliştirmeye yönelik faaliyetler yapılır.

Sanat eğitiminin de önemine inanarak bu konuda iyi bir eğitim vermeye çalışılır.

Sanat eğitimiyle öğrencilere;

Yaratıcılık yönlerini ve estetik duygularını geliştirme,

Duygu ve düşüncelerini ifade edebilme,

Gözlem yapabilme,

Akademik bilgilerini pekiştirme,

Araç-gereç kullanabilme,

Duyarlılık ve düşünme becerisini kazandırma,

Yorumlama (Görsel Düşünme)

Yeteneklerini geliştirme,

Kendini tanıma ve ifade etme

gibi bilgi ve beceriler kazandırılması amaçlanmıştır. Bu nedenle okulumuzda yoğun olarak yer alan Resim, Müzik, İngilizce, Almanca, Türkçe Drama derslerinin yanı sıra Dans-Cimnastik ve Yöresel Halk Oyunları ile Fotoğrafçılık ve Satranç çalışmaları süreklilik oluşturmaktadır.

Öğrencilerimize Kazandırmayı Amaçladığımız Davranışlar:

* Atatürkçü düşünce sistemini benimseme, koruma ve davranış haline getirme,

* Sağlığını koruma,

* Kılık kıyafetine özen gösterme,

* Temiz-tertipli ve düzenli olma,

* Dürüst olma,

* Bilimsel düşünme yeteneğine sahip olma,

* Bildiklerinden hareketle yeni bilgiler üretebilme,

* Her konuda çalışkan olma,

* Doğru ve kesin kararlı olma,

* Planlı çalışma yeteneğine sahip olma;

* Olumsuz şartlardan mümkün olduğu kadar az etkilenme,

* Fikirlerini ve problemlerini açık ve serbest olarak ifade edebilme,

* Verilen malzemeleri ekonomik ve yerinde kullanabilme,

* Dikkatli olma,

* Yeteneklerinin bilincinde olma,

* Başkalarıyla işbirliği yapabilme,

* Yeni durumlara kolayca uyabilme,

* Sportif faaliyetlere katılma,

* Zamanı olumlu değerlendirme,

* Güzel ve etkili konuşabilme,

* Sorumluluk duygusu taşıma,

* Arkadaşları île iyi geçinme,

* Karşı fikirleri hoşgörü ile karşılayabilme,

* Girişken olma,

* Büyüklerine ve arkadaşlarına karşı saygılı olma,

* Düşünce ve davranışlarında tutarlı olma,

* Kendini eleştirebilme ve eleştirileri olumlu karşılayabilme,

* Yeniliklere açık olma,

* Görgü kurallarına uyma,

* Fedakâr olma,

* Sabırlı ve dayanıklı olma,

* Arkadaşları arasında olumlu otorite kurma,

* Güzel sanatlara ilgi duyma,

* Gerektiğinde inisiyatif kullanabilme,

* Heyecanlarını kontrol edebilme,

 

İdari İlkelerimiz:

1. Dürüst, güvenilir ve çalışkan olmak.

2- Ekiple çalışma ruhunu önemsemek.(liderler ekipleriyle, ekipler liderleriyle güçlüdür.)

3. İyi bir iletişim becerisine sahip olmak.

4. Okul ve ülke çıkarlarını kendi çıkarlarının üstünde tutmak.

5. Atatürk ilke ve inkılâplarına sadık kalmak.

6. Sürekli okumak ve kendini geliştirmek, bilgiyi paylaşmayı yaşam tarzı haline getirmek,

7. Açık ve şeffaf olmak.

8. Saygılı olmak ,saygılı davranmak, protokol ve görgü kurallarına uymak.

9. Toplumun ahlâkî değerlerine ve milli terbiyeye uymak.                      

10. Devlet disiplini kurallarına uymak.                                           

 

  

Bakış Açımız (VİZYON)

 

TED ISPARTA KOLEJİ

VIZYON 1- Okulumuzda öğrenme, temel ihtiyaç olarak kabul edilir.               

VİZYON 2- Okulumuzda her veli, öğrencisine öğrenmek için her türlü fırsatın sağlandığını bilir ve bunun için okulu destekler.                      

VİZYON 3-Okulumuzda; öğretmenler, öğrenciler ve veliler birbirlerinin öğrenmesine, birbirlerinin gelişimine yardımcı olmanın önemine inanırlar,

Biz; bütün öğrencilerin öğrenmelerini sağlamak, onların bilgili-becerili ve kendine güvenen bireyler olarak yetişmelerine fırsat tanımak ve onlara 21. yüzyılın gelişen ihtiyaçlarına cevap verebilecek alışkanlıklar kazandırmak için varız.

 İnandığımız İlkeler:

İnanıyoruz ki;

* Öğrencilerin, öğrenmeyi öğrenmesi ilk önceliktir,

* Öğrenciler, bütün çalışmalarımızın odak noktasıdır ve amaçlarımıza temel oluşturur.

* Biz; birbirimizi, öğrencilerin-velilerin ve toplumun sürekli gelişen beklentilerine ayak uyduracak şekilde geliştirmek için yüreklendiririz.

* Biz; hepimiz, öğrencilerimizin başarısını artırmak için karşılıklı olarak sorumluluk alır ve verimli bir şekilde çalışırız.

* Biz, birbirimize ve kendimize güveniriz. Öğrencilerimize bir birey olarak saygı duyar, onları koruyup-gözetiriz.

* İyi bir eğitim öğrenciler arasındaki bütünleşme kadar çeşitliliği de gerektirir. Farklılıklarımızın bilincindeyiz ve bunların birer zenginlik  kaynağı olduğuna inanıyoruz. Birbirimizi anlıyor, farklılık  ve görüş ayrılıklarını birer zenginlik olarak kabul ediyoruz.

* Biz, sürekli olarak yeni öğrenme biçimlerine kendimizi adapte edecek beceriler  geliştiririz. Aynı zamanda değişim ihtiyacı ile geçmiş değerlerimiz arasındaki dengeyi  de koruruz. Değişim; mükemmeliyete ulaşmada bize cesaret kazandırır, geçmiş deneyimlerimiz ise değişimi göze almamıza yardım eder.

Farkındayız ki.....

    Biz farklıyız. Yetenekli, enerjik, coşkulu ve üretkeniz. İşte bütün bu ilkeler;  bizim hep birlikte yapacağımız çalışmaları şekillendirir ve alacağımız kararları etkiler.


ATATÜRK KÖŞESİ

Atatürk Köşesi

BAĞLANTILAR

Türk Eğitim Derneği 85. Yıl Tanıtım Filmi Ted Üniversitesi İktisadi İşletmesi Ted Mem Genç MeşaleOkul Bilgi Sistemi Ted Öğrenci Bilgi Sistemi Bilişim Teknolojileri Dersi Portalı TED Isparta Koleji Dijital Kütüphane